[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(22/07/2019 01:43 pm)


Vui lòng xem tại đây...

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
13/04/2019 01:13 pm
Vui lòng xem tại đây...
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ VỊ TRÍ TV HĐQT NK IV (2018-2022)
01/04/2019 07:26 pm
Vui lòng xem tại đây...
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
23/03/2019 11:24 am
Vui lòng xem tại đây...
THÔNG BÁO (V/v: Bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022)
23/03/2019 11:22 am
Vui lòng xem tại đây...
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
23/03/2019 11:12 am
 1. Chương trình Đại Hội xem...
 2. Quy chế làm việc tại Đại Hội  xem...
 3. Báo cáo HĐQT năm 2018 & Phương hướng năm 2019  xem...
 4. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2018  xem...
 5. Báo cáo BKS năm 2018 & Phương hướng năm 2019  xem...
 6. Tờ trình "Phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019"  xem...
 7. Tờ trình "Tiền lương,thù lao HĐQT,BKS,thư ký năm 2019"  xem...
 8. Tờ trình "Chọn Công ty Kiểm toán năm 2019"  xem...
 9. Tờ trình "Trích từ thiện năm 2019"  xem...
 10. Quy chế bầu cử bổ sung "Thành viên HĐQT NK 2018-2022"  xem...
 11. Dự thảo "Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019" xem...
 12. Thẻ biểu quyết   xem...
 13. Phiếu biểu quyết  xem...
 14. Các biểu mẫu  download...
Trang: «  1, 2, 3, ... 53, 54, 55  » 
 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom