[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2008
17/04/2008 05:51 pm

CTY CỔ PHẦN LTTP SAFOCO

Địa chỉ: Số 01 Đường 3/2, P.11, Q.10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 1 NĂM 2008

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính :VNĐ

STT

NỘI DUNG

SỐ DƯ ĐẦU NĂM

SỐ DƯ CUỐI KỲ

   

01/01/2008

31/03/2008

I

TÀI SẢN NGẮN HẠN

  59.761.769.336

   56.555.617.270

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

     8.777.296.380

      4.451.670.143

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

 

3

Các khoản phải thu khác

   25.513.737.086

    26.257.729.719

4

Hàng tồn kho

   25.456.686.870

    25.617.672.895

5

Tài sản ngắn hạn khác

          14.049.000

          228.544.513

II

TÀI SẢN DÀI HẠN

  14.808.226.147

   18.030.399.948

1

Các khoản phải thu dài hạn

 

 

2

Tài sản cố định

    14.808.126.147

    18.030.299.948

 

-Tài sản cố định hữu hình

    14.808.126.147

    17.776.432.083

 

-Tài sản cố định vô hình

 

 

 

-Tài sản cố định thuê tài chính

 

 

 

-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

 

          253.867.865

3

Bất động sản đầu tư

 

4

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

                100.000

                 100.000

5

Tài sản dài hạn khác

 

 

III

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

  74.569.995.483

   74.586.017.218

IV

NỢ PHẢI TRẢ

  30.618.157.474

   27.760.697.607

 

Nợ ngắn hạn

     30.273.118.140

      27.399.800.365

 

Nợ dài hạn

         345.039.334

         360.897.242

V

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  43.951.838.009

   46.825.319.611

1

-Vốn chủ sở hữu

   43.471.287.254

    46.354.768.856

 

-Vốn đầu tư   của chủ sở hữu

   28.751.437.613

    28.751.437.613

 

-Thặng dư vốn cổ phần

          40.239.000

           40.239.000

 

- Cổ phiếu ngân quỹ

 

 

 

-Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 

-Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

 

 

-Các quỹ

    3.726.115.443

     3.334.315.443

 

-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 10.953.495.198

   14.228.776.800

 

-Nguồn vốn đầu tư XDCB

 

 

2

Nguồn kinh phí và quỹ khác

      480.550.755

        470.550.755

 

-Quỹ khen thưởng, phúc lợi

     480.550.755

        470.550.755

 

-Nguồn kinh phí

 

 

 

-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

 

 

VI

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

 74.569.995.483

   74.586.017.218

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT

CHỈ TIÊU

QUÝ 1/2007

QUÝ 1/2008

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

87.439.851.102

 110.118.034.967

2

Các khoản giảm trừ

8.461.589

                 675.089

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

87.431.389.513

110.117.359.878

4

Giá vốn hàng bán

82.384.786.309

  103.893.378.247

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

5.046.603.204

6.223.981.631

6

Doanh thu hoạt động tài chính

212.738.975

          290.690.373

7

Chi   phí tài chính

114.942.554

          263.438.293

8

Chi   phí bán hàng

1.377.277.510

      1.977.034.375

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

958.964.763

      1.101.180.650

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

2.808.157.352

3.173.018.686

11

Thu nhập khác

9.930.000

          115.392.254

12

Chi phí khác

 

            13.129.338

13

Lợi nhuận khác

9.930.000

102.262.916

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

2.818.087.352

3.275.281.602

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2.818.087.352

3.275.281.602

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu    

18

Cổ tức trên cổ phiếu    
TP.HCM,        thaùng  04 naêm   2008

   Toång Giaùm Ñoác
[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007 (16/04/2008)
 » Thông báo chi trả cổ tức năm 2007 (16/04/2008)
 » Điều lệ mới sửa đổi của công ty Safoco (23/03/2008)
 » Báo cáo thẩm định tài chính (23/03/2008)
 » Tờ trình Đại hội cổ đông (23/03/2008)
 » Báo cáo của Ban Kiểm soát (23/03/2008)
 » Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2007 (23/03/2008)
 » Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2008 (23/03/2008)
 » Tài liệu Đại hội cổ đông Công ty Safoco năm 2008 (23/03/2008)
 » Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2007 (22/01/2008)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom