[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
Báo cáo Quyết toán Quý 2/2008
15/07/2008 09:50 am

Đơn vị báo cáo: Cty CP LTTP SAFOCO

 

 

Mẫu số   B 02-DN

Địa chỉ: Số 01 Đường 3/2 P11 Q10

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày   20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chánh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ II/   2008

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

Thuyết minh

QUÍ 2/ 2007

QUÍ 2/ 2008

1

2

3

4

5

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

VI.25

84.397.983.589

105.700.227.904

2.Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

8.315.870

4.692.216

3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

10

 

84.389.667.719

105.695.535.688

                     dịch vụ (10 = 01-02)

 

 

 

 

4.Gía vốn hàng bán

11

VI.27

79.909.179.525

97.763.596.498

 

 

 

 

 

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

20

 

4.480.488.194

7.931.939.190

           dịch vụ (20 = 10-11)

 

 

 

 

6.Doanh thu   hoạt động tài chính

21

VI.26

183.810.438

421.433.209

 

 

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

VI.28

149.857.406

406.297.953

       Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

181.000.000

 

 

 

 

 

8.Chi phí bán hàng

24

 

1.050.643.303

3.160.743.923

 

 

 

 

 

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

 

803.498.534

1.318.802.775

 

 

 

 

 

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

 

2.660.299.389

3.467.527.748

           [30 =20+(21-22)-(24+25)]

 

 

 

 

11.Thu nhập khác

31

 

4.187.727

202.185.305

12.Chi phí khác

32

 

0

4.985.368

 

 

 

 

 

13.Lợi nhuận khác (40 = 31-32)

40

 

4.187.727

197.199.937

 

 

 

 

 

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

 

2.664.487.116

3.664.727.685

                                ( 50 = 30+40)

 

 

 

 

15.Chi phí thuế   TNDN hiện hành

51

VI.30

0

513.061.876

16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

VI.30

373.028.196

0

17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

 

2.291.458.920

3.151.665.809

                         (60 =   50-51-52)

 

 

 

 

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

 

985

1.354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập ngày   12   tháng   7     năm    2008

Người lập biểu,

Kế Toán Trưởng

                   Tổng Giám Đốc

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Loan

Nguyễn Thị Nga

Phạm Thị Thu Hồng

 
[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2008 (17/04/2008)
 » Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007 (16/04/2008)
 » Thông báo chi trả cổ tức năm 2007 (16/04/2008)
 » Điều lệ mới sửa đổi của công ty Safoco (23/03/2008)
 » Báo cáo thẩm định tài chính (23/03/2008)
 » Tờ trình Đại hội cổ đông (23/03/2008)
 » Báo cáo của Ban Kiểm soát (23/03/2008)
 » Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2007 (23/03/2008)
 » Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2008 (23/03/2008)
 » Tài liệu Đại hội cổ đông Công ty Safoco năm 2008 (23/03/2008)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom