[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
Báo cáo tài chánh Quý 3-2008
15/10/2008 01:49 pm

CTY CỔ PHẦN LTTP SAFOCO
Địa chỉ: Số 01 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10
                                                                BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
                                                                             QUÝ 3 NĂM 2008
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính :VNĐ

STT

NỘI DUNG

SỐ DƯ ĐẦU QUÝ

SỐ DƯ CUỐI KỲ

   

30/06/2008

30/09/2008

I

TÀI SẢN NGẮN HẠN

     66.627.888.701

       60.921.197.023

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

         2.349.807.197

           7.533.630.458

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn    

3

Các khoản phải thu khác

        32.574.418.203

          28.666.530.526

4

Hàng tồn kho

        31.361.958.788

          24.429.388.526

5

Tài sản ngắn hạn khác

            341.704.513

              291.647.513

II

TÀI SẢN DÀI HẠN

     16.695.557.039

       19.883.477.221

1

Các khoản phải thu dài hạn    

2

Tài sản cố định

        16.695.207.039

          19.883.127.221

 

-Tài sản cố định hữu hình

        16.695.207.039

          19.883.127.221

  -Tài sản cố định vô hình    
  -Tài sản cố định thuê tài chính    
  -Chi phí xây dựng cơ bản dở dang    

3

Bất động sản đầu tư    

4

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

                  350.000

                    350.000

5

Tài sản dài hạn khác    

III

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

     83.323.445.740

       80.804.674.244

IV

NỢ PHẢI TRẢ

     38.562.498.444

       35.176.115.613

  Nợ ngắn hạn

        38.156.393.884

          34.794.150.335

  Nợ dài hạn

            406.104.560

              381.965.278

V

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

     44.760.947.296

       45.628.558.631

1

-Vốn chủ sở hữu

        43.869.495.500

          44.785.643.064

 

-Vốn đầu tư của chủ sở hữu

        27.060.000.000

          27.060.000.000

 

-Thặng dư vốn cổ phần

              40.239.000

                40.239.000

  -Vốn khác của chủ sở hữu

         1.691.437.613

           1.691.437.613

  - Cổ phiếu ngân quỹ    
  -Chênh lệch đánh giá lại tài sản    
  -Chênh lệch tỷ giá hối đoái    
  -Các quỹ

         7.913.358.666

           6.372.512.234

  -Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

         7.164.460.221

           9.621.454.217

  -Nguồn vốn đầu tư XDCB    

2

Nguồn kinh phí và quỹ khác

            891.451.796

              842.915.567

  -Quỹ khen thưởng, phúc lợi

            891.451.796

              842.915.567

  -Nguồn kinh phí    
  -Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ    

VI

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

     83.323.445.740

       80.804.674.244

       
                                                               
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT

CHỈ TIÊU

QUÝ 3/2007

QUÝ 3/2008

9 tháng 2007

9 tháng 2008

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

87.291.535.403

        105.344.492.222

  259.129.369.094

         321.162.755.093

2

Các khoản giảm trừ

32.635.725

                27.204.686

          49.413.184

                 32.571.991

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

87.258.899.678

105.317.287.536

259.079.955.910

321.130.183.102

4

Giá vốn hàng bán

82.414.385.843

          97.007.788.325

  244.708.351.677

         298.664.763.070

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

4.844.513.835

8.309.499.211

14.371.604.233

22.465.420.032

6

Doanh thu hoạt động tài chính

225.223.329

              453.673.433

        621.772.742

            1.165.797.015

7

Chi phí tài chính

132.548.069

              335.657.680

        397.348.029

            1.005.393.926

8

Chi phí bán hàng

1.601.075.589

           3.372.094.908

     4.028.996.402

            8.509.873.206

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

793.647.260

           1.084.386.068

     2.556.110.557

            3.504.369.493

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

2.542.466.246

3.971.033.988

8.010.921.987

10.611.580.422

11

Thu nhập khác

136.800.959

                15.704.728

        150.918.686

               333.282.287

12

Chi phí khác

51.908.917

 

          51.908.917

                 18.114.706

13

Lợi nhuận khác

84.892.042

15.704.728

99.009.769

315.167.581

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

2.627.358.288

3.986.738.716

8.109.931.756

10.926.748.003

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp  

558.143.420

1.135.390.446

1.529.744.720

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2.627.358.288

3.428.595.296

6.974.541.310

9.397.003.283

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

                         971

                        1.267

                  2.577

                         3.473

18

Cổ tức trên cổ phiếu        
CTY CP LTTP SAFOCO điều chỉnh về thời gian hưởng ưu đãi thuế theo CV 11/CTCP 21/1/2008
1165/CT-TTHT ngày 19/2/2008 và 4972/CT-TTHT ngày 6/5/2008
CV1165/CT-TTHT thuế TNDN miễn giảm 28% năm 2005-2006-2007-2008 và giảm 50% thuế suất 28% năm 2009
CV4972/CT-TTHT thuế TNDN miễn giảm 28% năm   2005-2006 và giảm 50% thuế suất 28% năm 2007-2008 -2009-2010-2011
TP.HCM, Ngày 10 tháng 10   năm 2008
                 Tổng Giám  Đốc
[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » Báo cáo Quyết toán Quý 2/2008 (15/07/2008)
 » Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2008 (17/04/2008)
 » Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007 (16/04/2008)
 » Thông báo chi trả cổ tức năm 2007 (16/04/2008)
 » Điều lệ mới sửa đổi của công ty Safoco (23/03/2008)
 » Báo cáo thẩm định tài chính (23/03/2008)
 » Tờ trình Đại hội cổ đông (23/03/2008)
 » Báo cáo của Ban Kiểm soát (23/03/2008)
 » Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2007 (23/03/2008)
 » Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2008 (23/03/2008)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom