[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
Báo cáo kết quả SXKD quý 3-2008
15/10/2008 01:58 pm

Đơn vị báo cáo: Cty CP LTTP SAFOCO

 

Mẫu số   B 02-DN

 

 

Địa chỉ: Số 01 Đường 3/2 P11 Q10

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày    20/03/2006  

 

 

 

 

 của Bộ Trưởng BTC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ III/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

Thuyết minh

QUÍ 3/ 2007

QUÍ 3/ 2008

9 tháng năm 2007

9 tháng năm 2008

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

VI.25

87.291.535.403

105.344.492.222

259.129.369.094

      321.162.755.093

 

2.Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

32.635.725

27.204.686

                     49.413.184

                   32.571.991

 

3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp  

10

 

87.258.899.678

105.317.287.536

259.079.955.910

321.130.183.102

 

dịch vụ (10 = 01-02)

 

 

 

 

 

 

 

4.Gía vốn hàng bán

11

VI.27

82.414.385.843

97.007.788.325

        244.708.351.677

      298.664.763.070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

20

 

4.844.513.835

8.309.499.211

          14.371.604.233

        22.465.420.032

 

 dịch vụ (20 = 10-11)

 

 

 

 

 

 

 

6.Doanh thu    hoạt động tài chính

21

VI.26

225.223.329

453.673.433

                621.772.742

           1.165.797.015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chi phí tài chính  

22

VI.28

132.548.069

335.657.680

                397.348.029

           1.005.393.926

 

        Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

12.300.000

225.233.333

                     12.300.000

                 406.233.333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Chi phí bán hàng

24

 

1.601.075.589

3.372.094.908

             4.028.996.402

           8.509.873.206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

 

793.647.260

1.084.386.068

                2.556.110.557

              3.504.369.493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

 

2.542.466.246

3.971.033.988

             8.010.921.987

        10.611.580.422

 

           [30 =20+(21-22)-(24+25)]

 

 

 

 

 

 

 

11.Thu nhập khác

31

 

136.800.959

15.704.728

                   150.918.686

                 333.282.287

 

12.Chi phí khác

32

 

51.908.917

 

                     51.908.917

                   18.114.706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Lợi nhuận khác (40 = 31-32)

40

 

84.892.042

15.704.728

                  99.009.769

              315.167.581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

 

2.627.358.288

3.986.738.716

             8.109.931.756

        10.926.748.003

 

                       ( 50 = 30+40)

 

 

 

 

 

 

 

15.Chi phí thuế    TNDN hiện hành

51

VI.30

0

558.143.420

 

           1.529.744.720

 

16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

VI.30

 

0

 

 

 

17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

 

2.627.358.288

3.428.595.296

 

           9.397.003.283

 

                         (60 =    50-51-52)

 

 

 

 

 

 

 

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

 

 

1.267

 

                            3.473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTY CP LTTP SAFOCO điều chỉnh về thời gian hưởng ưu đãi thuế theo CV 11/CTCP 21/1/2008

 

 

 

1165/CT-TTHT ngày 19/2/2008,4972/CT-TTHT ngày 6/5/2008

 

 

 

 

 

CV1165/CT-TTHT thuế TNDN miễn 2005-2006-2007-2008 và giảm 50% năm 2009

 

 

 

 

CV4972/CT-TTHT thuế TNDN miễn 2005-2006và giảm 50% 2007-2008 -2009-2010-2011

 

 

 

 

 

 

     Lập ngày    10    tháng 10      năm     2008

 

 

 

Kế Toán Trưởng

 

                   Tổng Giám Đốc

 

 
[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » Báo cáo tài chánh Quý 3-2008 (15/10/2008)
 » Báo cáo Quyết toán Quý 2/2008 (15/07/2008)
 » Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2008 (17/04/2008)
 » Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007 (16/04/2008)
 » Thông báo chi trả cổ tức năm 2007 (16/04/2008)
 » Điều lệ mới sửa đổi của công ty Safoco (23/03/2008)
 » Báo cáo thẩm định tài chính (23/03/2008)
 » Tờ trình Đại hội cổ đông (23/03/2008)
 » Báo cáo của Ban Kiểm soát (23/03/2008)
 » Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2007 (23/03/2008)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom