[ ENGLISH || VIETNAMESE ]
:: TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức Công Ty
Các tin tức khác
Tin chứng khóan (SAF)
 
:: DANH MỤC SẢN PHẨM
Mì vắt các loại
Nui các loại
Bún tươi
Bún khô
Bánh tráng
Món ăn gợi ý
 
:: CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
 
:: TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
 
 TIN TỨC - SỰ KIỆN
 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
15/10/2008 02:10 pm

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM Mẫu số B03 - DN
CTY CP LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM SAFOCO (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Địa chỉ: Số 1 Đường 3/2 Phường 11, quận 10, TP.HCM Ngày 20/03/2006   của Bộ Trưởng BTC)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ 01/01/2008 đến 30/06/2008
ĐVT : VNĐ

Chỉ tiêu

MS

Thuyết minh

Kỳ này 30/6/08

Kỳ trước 30/9/07

1

2

3

4

5

 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD        
    1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

01

  332.543.283.946 276.467.075.871
    2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ

02

  (302.521.813.005) (255.663.772.700)
    3. Tiền chi trả cho người lao động

03

  (15.813.499.433) (12.479.095.800)
    4. Tiền chi trả lãi vay

04

  (35.000.000)  
    5. Tiền chi nộp thuế TNDN

05

  (2.064.706.907)  
    6. Tiền thu khác từ hoạt động KD

06

    271.167.186
    7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

07

  (2.836.894.114) (5.994.889.158)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

  9.271.370.487 2.600.485.399
 II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ        
    1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

21

  (8.413.928.932) (523.177.012)
    2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

22

  250.860.455  
    3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác

23

     
    4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

     
    5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

     
    6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

     
    7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đước chia

27

  60.032.068 66.367.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 

 (8.103.036.409)

    (456.809.047)

 III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH        
    1. Tiền thu   từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH

31

     
    2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

32

     
    3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

  5.000.000.000 3.000.000.000
    4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

  (2.000.000.000)  
    5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

     
    6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH

36

  (5.412.000.000) (4.600.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

  (2.412.000.000) (1.600.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)

50

  (1.243.665.922) 543.476.352
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

  8.777.296.380 5.683.052.385
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

     
Tiền và tổng cổng tiền cuối ký (70=50+60+61)

70

VII.34

7.533.630.458 6.226.528.737
Lập ngày 10 tháng   10 năm 2008
Người lập biểu                                Kế Toán Trưởng               Tổng Giám Đốc
Phạm Thanh Loan                           Nguyễn Thị Nga             Phạm Thị Thu Hồng[ Bản in ]   [ Gửi bạn bè ]

.:: Các tin khác:

 » Báo cáo kết quả SXKD quý 3-2008 (15/10/2008)
 » Báo cáo tài chánh Quý 3-2008 (15/10/2008)
 » Báo cáo Quyết toán Quý 2/2008 (15/07/2008)
 » Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2008 (17/04/2008)
 » Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007 (16/04/2008)
 » Thông báo chi trả cổ tức năm 2007 (16/04/2008)
 » Điều lệ mới sửa đổi của công ty Safoco (23/03/2008)
 » Báo cáo thẩm định tài chính (23/03/2008)
 » Tờ trình Đại hội cổ đông (23/03/2008)
 » Báo cáo của Ban Kiểm soát (23/03/2008)


 
 
 
 
 
 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | CÁO BẠCH | SẢN PHẨM | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | LIÊN HỆ
 
Phát triển bởi Vipcom